Wettelijke bepalingen

Eigendom

Deze website is eigendom van Laboratoires ARKOPHARMA, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 125 000 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister onder nummer 0401962852, met zetel te :

Laboratoires ARKOPHARMA
Avenue Edison 13
1300 Wavre
België

Alle grafische ontwerpen en teksten (logo's, afbeeldingen, foto's, illustraties, beschrijvingen, informatie, enz.) op deze website zijn het exclusieve eigendom van Laboratoires ARKOPHARMA en zijn partners en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het octrooirecht, de bepalingen van de Franse wet op de intellectuele eigendom en alle rechten die door de geldende wetgeving worden erkend.

Op de website www.arkopharma.com worden geen advertenties van derden (banners, gesponsorde links, promotieteksten, enz.) aanvaard of getoond. Deze website wordt volledig gefinancierd door de Laboratoires ARKOPHARMA.

Missie van de website

De website www.arkopharma.com richt zich zowel tot professionals in de gezondheidszorg als tot het grote publiek. Het hoofddoel is de volledige productcatalogus (voedingssupplementen en geneesmiddelen) op een duidelijke en gebruiksvriendelijke manier voor te stellen aan de hand van meerdere zoekcategorieën (assortiment, behoefte of product zoeken). Het is ook educatief bedoeld, met gezondheidsadviezen (adviespagina's) afhankelijk van het seizoen. Ten slotte biedt het apothekers informatie over hun beroepsuitoefening en een webwinkel.

Personeel

De redactie en het proeflezen van de website www.arkopharma.com bestaat uit apothekers (leden van het Franse college van apothekers) en communicatiespecialisten met ervaring in de gezondheidszorg, onder toezicht van de regelgevende afdeling van Laboratoires ARKOPHARMA. De medewerkers zijn werknemers van Laboratoires ARKOPHARMA.

We werken ook samen met diëtisten en artsen voor speciaal advies. Zij worden betaald voor hun redactioneel werk.

 • Beheersapotheker: Bertrand PETRUCCI
 • Publicatiedirecteur: Patrick VERBELEN

De informatie op www.arkopharma.com is bedoeld om de bestaande relaties tussen internetgebruikers en gezondheidswerkers (artsen, apothekers, enz.) te verbeteren - niet te vervangen.

Vertrouwelijkheid

De persoonlijke gegevens van de personen die onze website bezoeken, met inbegrip van hun identiteit, zijn vertrouwelijk. Laboratoires ARKOPHARMA verbindt zich ertoe de in Europa geldende wettelijke voorschriften inzake vertrouwelijkheid na te leven en deze informatie niet aan derden door te geven.

Persoonlijke gegevens

De website https://www.arkopharma.com (hierna de "Site") is de website van het bedrijf Laboratoires Arkopharma SAS (hierna "ARKOPHARMA").
 
Het vooraf verzamelen van uw persoonlijke gegevens is essentieel om u toegang te verlenen tot de Site en u te laten profiteren van de goederen en diensten die er worden aangeboden. Met dit privacybeleid voor persoonsgegevens kunt u begrijpen hoe ARKOPHARMA de veiligheid van uw persoonsgegevens waarborgt.

Dit beleid is een aanvulling op de Algemene Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Site, evenals elk document of informatie die verwijst naar dit beleid.

We hebben getracht dit beleid zo begrijpelijk mogelijk te maken om aan uw verwachtingen te voldoen. Als u echter nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met het team van ARKOPHARMA via e-mail op dpo@arkopharma.com.

Houd er rekening mee dat dit Privacybeleid, waaraan u bent gebonden door de Site te bezoeken, op elk moment door ARKOPHARMA kan worden bijgewerkt zonder voorafgaande kennisgeving. De meest recente bijwerkingsdatum staat aan het einde van dit beleid.

ARTIKEL 1. VOORWAARDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

ARKOPHARMA, in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, voldoet aan de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 en Verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (samen de "Toepasselijke Verordeningen") en verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van gebruikers eerlijk, rechtmatig en in overeenstemming met hun rechten te verzamelen en te verwerken.

ARTIKEL 2. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

Het gaat om gegevens die u invoert op de Site en die noodzakelijk zijn voor de levering van de producten en diensten van de Site, met name:

Soorten gegevens Voorbeelden van gegevens
Identificatiegegevens Naam, voornaam, geboortedatum, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, bestelnummer, enz.

 

Daarnaast worden bepaalde gegevens rechtstreeks door de Site verzameld, met name :

Gegevenscategorieën Voorbeelden van gegevens Doeleinden
Locatiegegevens Locatiegegevens per geografisch gebied (wijk, stad, enz.) Deze gegevens worden alleen verzameld en verwerkt, met uw voorafgaande toestemming, om u te vertellen welke verkooppunten zich bij u in de buurt bevinden.
Verbindings- en browsegegevens Datum en tijd van verbinding, IP-adres, browsertype, browsertaal, eventlogs, etc. Deze gegevens zijn nodig voor de goede technische werking van de Site en de diensten die worden aangeboden, evenals voor het meten van het gebruik van de Site.

 

Indien u producten bestelt in naam van een andere persoon, moet u deze persoon op de hoogte brengen van de mededeling en verzameling van zijn/haar persoonlijke gegevens en hem/haar op de hoogte brengen van dit Privacybeleid.

ARTIKEL 3. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS ?


Sommige van de verzamelde gegevens zijn essentieel voor de hierboven genoemde doeleinden. Deze informatie is gemarkeerd met een sterretje en als u deze niet verstrekt, kunt u de aangeboden producten of diensten niet bestellen.

ARTIKEL 4. VOORWAARDEN VOOR OVERDRACHT EN COMMUNICATIE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Arkopharma kan uw gegevens voor de hierboven beschreven doeleinden doorgeven aan de volgende ontvangers:

Ontvangers Kwalificaties  Doeleinden
ARKOPHARMA en het bevoegde personeel Gegevensbeheerder Verrichten van Site-diensten (bijv. beheer van de after-sales service, versturen van nieuwsbrieven, etc.) en beheer van de Site
Dochterondernemingen van ARKOPHARMA en haar geautoriseerde personeel Co-processor Verrichten van Site-diensten (bijv. beheer van after-sales service, versturen van nieuwsbrieven, etc.) en beheer van de Site.
Onderaannemers van ARKOPHARMA (host, IT-onderhoudsleverancier, vervoerders, enz.) Onderaannemers Voor uitsluitend technische of logistieke doeleinden.
Administratieve of gerechtelijke autoriteiten Onafhankelijke verantwoordelijken voor gegevensverwerking Alleen in het geval van een uitdrukkelijk, gemotiveerd verzoek van hun kant in het geval van een bewezen schending van wettelijke of regelgevende bepalingen.
Externe adviseurs Onafhankelijke verantwoordelijken voor de verwerking Alleen in verband met het beheer van eventuele geschillen en andere juridische aangelegenheden.
Andere derden Onafhankelijke verantwoordelijken voor de verwerking van gegevens  Onafhankelijke verantwoordelijken voor de verwerking van gegevens Naar aanleiding van of ter gelegenheid van de herstructurering,  reconstitutie, overname, schuldfinanciering, fusie, verkoop van activa van ARKOPHARMA of een  soortgelijke transactie, alsmede in het geval van insolventie,  faillissement of curatele waarbij  persoonsgegevens worden  overgedragen aan een of meer  derden als activa van  ARKOPHARMA.

 

ARTIKEL 5. OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE

Het is mogelijk dat de gegevens die wij verzamelen wanneer u onze Site of onze diensten gebruikt, buiten de Europese Unie worden doorgegeven aan landen waarvan de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens afwijkt van die welke binnen de Europese Unie geldt.

Wanneer de ontvanger zich bevindt in een land waarvan de wetgeving niet adequaat is verklaard door de Europese Commissie, zorgen wij ervoor dat de overdracht wordt geregeld door de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie die een voldoende niveau van bescherming van de privacy en fundamentele rechten van personen garanderen of gelijkwaardige garanties.

ARTIKEL 6. AAN WIE KUNNEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOORGEGEVEN?

ARKOPHARMA kan persoonsgegevens van gebruikers doorgeven aan haar dienstverleners, in het bijzonder :

 • Splio, e-mail service provider. Persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het personaliseren en verzenden van communicatie (e-mail, sms, post);
 • Sociale netwerken: de Site maakt gebruik van verschillende sociale netwerkcookies (bijv. Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn). Tijdens het surfen op de Site kunnen browsegegevens rechtstreeks worden overgedragen aan de betreffende sociale netwerken, zelfs zonder enige directe interactie van de gebruiker.

Persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan partners of derden voor reclamedoeleinden.

In het algemeen verbindt ARKOPHARMA zich ertoe geen persoonsgegevens door te geven aan derden (behalve in het kader van haar gebruik van Google Analytics of haar partners, met inbegrip van commerciële partners) zonder de uitdrukkelijke toestemming van de houders van deze gegevens, behalve in het geval dat de wet dit vereist of in antwoord op een gerechtelijk of administratief verzoek.

ARTIKEL 7. BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS 

In het algemeen worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of om te voldoen aan wettelijke of reglementaire vereisten. 
Met bepaalde uitzonderingen bewaart ARKOPHARMA uw persoonsgegevens :

Verwerking Bewaartermijn
Contracten afgesloten met klanten
 • 5 jaar vanaf de datum van sluiting.
 • 10 jaar voor contracten van meer dan 120 euro die elektronisch zijn afgesloten.
Commerciële correspondentie (bestelbonnen, leveringsbonnen, facturen, enz.) 10 jaar vanaf het einde van het boekjaar.
Gegevens verwerkt voor klantenwerving Voor klanten: 3 jaar vanaf het einde van de commerciële relatie (vanaf het einde van een contract) of vanaf het laatste contact van de klant.
Voor prospects: 3 jaar vanaf de datum van verzameling of vanaf het laatste contact van de prospect (verzoek om documentatie, klikken op een link in een e-mail, etc.).
Technische gegevens 1 jaar vanaf de datum van verzameling.
Bankgegevens     Worden verwijderd zodra de transactie is voltooid, tenzij de klant hier uitdrukkelijk mee instemt.
Als de transactie wordt betwist: 13 maanden bewaard na de datum van debitering.

 

ARTIKEL 8. WAT ZIJN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • een recht op toegang tot de persoonsgegevens die ARKOPHARMA over u bewaart en op het verkrijgen van een kopie daarvan, ook in elektronisch formaat;
 • een recht om uw persoonsgegevens te corrigeren, bij te werken of te verwijderen, evenals om de verwerking ervan te beperken
 • het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;
 • een recht om uw toestemming in te trekken wanneer een dergelijke toestemming is verkregen, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de eerder uitgevoerde verwerking;
 • een recht om ARKOPHARMA te informeren over uw "laatste wensen" met betrekking tot uw persoonlijke gegevens in het geval van uw overlijden (bijvoorbeeld, hun verwijdering of overdracht aan een persoon van uw keuze).

Voordat we op uw verzoek reageren, zijn we wettelijk verplicht om uw identiteit te verifiëren. We kunnen u vragen om meer informatie te verstrekken om aan uw verzoek te kunnen voldoen. We proberen zo snel mogelijk op uw verzoek te reageren.

ARTIKEL 9. BEVEILIGING

ARKOPHARMA is verantwoordelijk voor het definiëren en implementeren van de technische, fysieke of logische veiligheidsmaatregelen die zij geschikt acht om de toevallige of onwettige vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde openbaarmaking van gegevens te voorkomen.
Deze maatregelen omvatten voornamelijk

 • beheer van autorisaties voor toegang tot gegevens;
 • het gebruik van een beveiligingsprotocol of beveiligingsoplossingen.
ARTIKEL 10. INBREUK OP GEGEVENS

In het geval van een inbreuk op de persoonsgegevens verplicht ARKOPHARMA zich ertoe de Gegevensbeschermingsautoriteit op de hoogte te brengen volgens de voorwaarden die worden voorgeschreven door de RGPD. 
Als de genoemde inbreuk een hoog risico vormt voor klanten en prospects en de gegevens niet zijn beschermd, zal ARKOPHARMA u op de hoogte stellen en u de nodige informatie en aanbevelingen verstrekken.

ARTIKEL 11. REGISTER VAN VERWERKING 

ARKOPHARMA verbindt zich er als verantwoordelijke voor de verwerking toe een register bij te houden van alle uitgevoerde verwerkingsactiviteiten.
Dit register is een document of toepassing die het mogelijk maakt om alle verwerkingen op te sommen die door ARKOPHARMA, als verantwoordelijke voor de verwerking, worden uitgevoerd.
ARKOPHARMA verbindt zich ertoe de toezichthoudende autoriteit op eerste verzoek de informatie te verstrekken die deze autoriteit in staat stelt na te gaan of de verwerking in overeenstemming is met de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming.

ARTIKEL 12. FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

ARKOPHARMA heeft een verantwoordelijke voor de gegevensbescherming aangesteld.
De contactgegevens van de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming zijn als volgt:

 • Naam: Maître Eric Barbry, Cabinet Racine Avocats ;
 • E-mailadres: dpo@arkopharma.com
 • Tel: +33 (0) 1 44 82 43 00

In het geval van een nieuwe verwerking van persoonsgegevens zal ARKOPHARMA eerst contact opnemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming.
Als u informatie wilt of een specifieke vraag wilt stellen, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming, die u binnen een redelijke termijn antwoord zal geven op de gevraagde informatie of de gestelde vraag.


Als u een probleem hebt met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de aangewezen verantwoordelijke voor gegevensbescherming.
U kunt ook contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit via mail of telefoon: contact@apd-gba.be - +32 (0)2 274 48 00 - +32 (0)2 274 48 35