Aller au contenu Aller au menu principal Aller à la recherche
Thumbnail

Arkocaps®

Een unieke knowhow

Het gamma Arkocapsules®is deonbetwiste marktleider in fytotherapie en het breedste gamma van de markt. Het biedt meer dan 100 producten die aan elke persoonlijke behoefte kunnenbeantwoordenen het beschikt over alle innovaties van de laboratoria Arkopharma. Om het beste uit de natuur te halen, blijvendeskundigen in plantkunde voortdurend innoveren door steeds nieuwe planten aan te bieden.

Het behouden van 100 % van de werkzame bestanddelenvan de plant, onze obsessie!

De productie van demeeste Arkocapsules® volgt een sequentieel proceswaarbij100 % van de werkzame bestanddelen van de plant behouden blijft alsookde kwaliteit en de integriteit. Het INTEGRAALTOTUM zorgt ervoor de moleculaire complexiteit van de plant volledig weer te geven. Focus op de verschillende productiestadiavanhet INTEGRAALTOTUM:

FASE 1 . FASE 2 . FASE 3 . FASE 4 . FASE 5
 
VERSE PLANTEN,GEOOGST OP DE PERFECTE RIJPHEID

De kwaliteit van de Arkocapsules® impliceert steedseen onberispelijke kwaliteit van de vooraf geselecteerde planten. Nochtans kan hun samenstelling van jaar tot jaar heel variabel zijn naargelang de klimaatveranderingen, de oogstperiode, de aard van de grond, ... Eens de plant geïdentificeerd is, worden controles uitgevoerd om de kwaliteit(botanische en fysicochemische identificatie, het opsporenvan vreemde bestanddelenetc.) en de veiligheid na te gaan.

Wanneer planten niet in Frankrijk geteeld worden, geeft men de voorkeur aaneen bevoorrading in landen waar deze planten in de beste omstandigheden kunnen groeien.

Een samenwerking met plantenproducentenbiedt de mogelijkheid om de planten op de perfecte rijpheid te oogsten. Dit alles samen met het respecteren vaneen streng productiedossierdat een bewijs is vande kwaliteit en de traceerbaarheid. Ieder jaar worden meer dan 120 plantensoortenover 40 landen wereldwijddoor Arkopharma geoogst.

pictospictospictos

Het INTEGRAAL TOTUM voor een synergetischewerking

Het totaalpoedervan de plant, “totum” genoemd, is een basisprincipe in fytotherapie: de volledige plant bevat heel wat werkzame en inerte bestanddelen die onderling synergetischwerken. Sommigehelpen dewerkingen van de anderebestanddelen te versterken. Anderebestanddelencorrigeren de ongemakkenof de bijwerkingen van sommigebestanddelen.

Zo is hetINTEGRAALTOTUM de vorm waarbijalle bestanddelen van de plantbehoudenblijven, waardoor een synergetischewerking en een optimale werkzaamheidgegarandeerd worden..

De wil vanhet laboratorium is een plant, gekend voor haar eigenschappen, te combineren met een specifieke indicatie en zo een doeltreffend, natuurlijk en volledigantwoordte bieden in het dagelijkse leven.

Fyto-Integraal®: doelgerichte werkzame bestanddelen voor een ongeëvenaardeconcentratie

Sommige van onze Arkocapsules® BIO beschikken over de knowhow van Fyto-Integraal®, dat een combinatie is vanhet INTEGRAAL TOTUM, de enige vorm die 100 % van de natuurlijkewerkzame bestanddelen behoudt, met doelgerichte en hoog geconcentreerde werkzame bestanddelen van dezelfde plant, diede kracht van het INTEGRAAL TOTUM aanvullen en versterken.

Dankzij de technologie FYTO INTEGRAAL van de Arkocapsules® BIO bieden de laboratoria Arkopharma een fytotherapeutische oplossing die hetrijkstis aanwerkzame bestanddelen uit de biologische landbouw, voor een vereenvoudigdgebruik,2 capsules per dagin één inname.

Arkocapsules®, de garantie voor een uitstekende kwaliteit

Naast de grondstoffen respecterenalle Arkocapsules® producten een nauwkeurig productiedossieren zijn ze aan strenge controles onderworpen gedurende iedere productiefase:

  • Controle van delandbouwomstandigheden: selectie van de oogstgebieden, naleving van de oogstnormen en controle van de planten bij ontvangst (macroscopische en chromatografische identificatie);
  • Kwaliteit van de oorspronkelijke plant: controle van pesticiden en zware metalen;
  • Kwaliteit van de Arkocapsules®: organoleptische, microbiologische en fysicochemische analysen.

Om een perfectekwaliteit (en veiligheid) te garanderen, voldoet de hele productieplaats van de laboratoria Arkopharma aan deISO 22000eisen van de voedingssupplementen en GMP (Good Manufacturing Practices) voor geneesmiddelen.

Eenstrikte plantenselectie, eenkwaliteitscontrole van de producten, een optimale productietechnologie, allerlei elementen die aantonen dat Arkopharma alles in het werk stelt omonberispelijke kwaliteitsproductenaan te bieden, waarbij tegelijkertijd de integriteit van de plant behoudenwordt.

De ontwikkeling van biologische sourcing voor een nog beterekwaliteit

De Arkopharmalaboratoria, begaan met het verbeterenvan hun eco-verantwoordelijkheid, zetten zich in voor duurzame productieprocessen, met respect voor hetmilieu en uw gezondheid.

De nieuwe Arkocapsules® BIO komen voort uit de biologische landbouw en zijn gecertificeerd door ECOCERT, een onafhankelijk controleorgaan erkend door de overheidsinstanties. Deze controle garandeert het respect van de Europese wetgeving voorde biologische productiemethode. In deze wetgeving worden de basisprincipes en regels uit de biologische landbouw gehandhaafd:

  • Duurzaam beheersysteem voor de landbouw;
  • Respect voorhet natuurlijke evenwicht en de biodiversiteit;
  • Hoge kwaliteitsproducten,waarbijhet verkrijgenervanniet schadelijk is voor het milieu, de volksgezondheid, de gezondheidvan planten alsookdieren en hun welzijn.

Met als doelde grond, de natuurlijke hulpbronnenenhet milieu te beschermen endelandbouwers te behouden, wordt de biologische landbouw vaakbeschouwd als een fermentvan de duurzame landbouw.

De biologische landbouw garandeert een productiemethode die respectvol isvoor de mens en de natuur.

De Arkopharma laboratoria verbinden zich ertoe hun milieu-impact te verminderen met dezeduurzame productiemethode, zonder gebruikte makenvan synthetische chemische stoffen (pesticiden, oplosmiddelen) en zonder zuiverings*-of ionisatie*processen. De biologische bevoorradinghelptook de natuurlijke omgeving van de plant te respecteren en hoge kwaliteitsproducten te garanderen

Voor hun nieuweArkocapsules® hebben de laboratoria Arkopharma biologische formules ontwikkeld door devoorkeur te geven aan ingrediënten van natuurlijke oorsprong, zonder titaniumdioxide*, zonder kleurstoffen en zonder siliciumdioxide.

*Conform de van kracht zijnde wetgeving voor de biologische productiemethode.