Aller au contenu Aller au menu principal Aller à la recherche

Ponúka zdravé a bezpečné pracovné prostredie

Offering a Healthy, Safe Working Environment - Arkopharma

Už niekoľko rokov, sa spoločnosť Arkopharma Laboratories zaviazala vyvíjať, vyrábať, distribuovať a predávať inovatívne výrobky najvyššej kvality, prijať etické správanie a zaručiť zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov, zákazníkov a prostredia, v ktorom pracujú.

Neustále obavy o bezpečnosť zamestnancov

Arkopharma Laboratories chce našim zamestnancom poskytovať zdravé a bezpečné pracovisko. Hlavným cieľom je nulová miera úrazov a čo najviac obmedziť náročné pracovné podmienky na pracovisku.

Spoločnosť podniká všetky kroky potrebné na dosiahnutie súladu s právnymi ustanoveniami a predpismi o ochrane zdravia a bezpečnosti. Okrem toho je ochrana zdravia a bezpečnosti zamestnancov prioritou spoločnosti Arkopharma a je neoddeliteľnou súčasťou SZP politiky spoločnosti.

S cieľom zvyšovania bezpečnosti na pracovisku, preto vedenie realizuje svoju politiku riadenia rizík pri práci, s cieľom zlepšiť pracovné podmienky a predchádzať pracovným úrazom a chorobám z povolania, namáhavým pracovným podmienkam a psycho-sociálnym rizikám.

Spolupracuje sa s rôznymi zúčastnenými stranami, ako sú oddelenia ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia a ľudských zdrojov, špecializovaní externí konzultanti, výbor pre zdravie a bezpečnosť a všetci zamestnanci spoločnosti Arkopharma.

Zvyšovanie bezpečnosti pri práci a obmedzovanie náročných pracovných podmienok

Arkopharma Laboratories sa zaväzuje pristupovať k ergonomickej analýze pracovísk v spoločnosti, s cieľom optimalizovať pracovné podmienky a znížiť tak riziko chorôb z povolania. Ergonómovia mimo spoločnosti pravidelne vykonávajú túto prácu na približne 30tich rôznych pracovných miestach.

Ergonómovia môžu byť zapojení do projektovania (objektu, pracoviska, zariadenia, dielne, procesu, atď.) alebo do nápravy pracoviska po pracovnom úraze alebo chorobe z povolania. Môžu sa tiež podieľať na nastavení pracoviska tak, aby sa prispôsobilo zdravotnému postihnutiu alebo ak nie sú splnené ciele stanovené spoločnosťou (nízka kvalita alebo produktivita, atď.).

Na druhej strane, hĺbkovú analýzu pracoviska vykonávajú konzultanti náročných pracovných podmienok.

Ochrana ľudského zdravia v číslach

Zabezpečenie
zamestnanca

Safeguarding employment

17 ľudí  využilo výhody v oblasti ochrany zamestnanosti v roku 2016.

Znižovanie
nehôd

Reducing accidents

34% zníženie pracovných úrazov medzi rokmi 2014 a 2016.

Zlepšovanie
pracovných podmienok

Improving working conditions

Viac ako 1M € vynaložený na zlepšenie pracovných podmienok.